| Zanimivosti | Članki | Forum | Odgovori | Pišite nam | Za objavo | Povezave |

KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI

FILATELISTIČNI EKSPERTIZNI SERVIS - FES

Sestava:

V FES-u vodi in razporeja delo vodja – koordinator. Ta razporeja delo med eksperte za določena področja. Vsako mnenje morajo podpisati najmanj trije eksperti – atestatorji. FES sestavljajo eksperti, ki se že dalj časa ukvarjajo z določenim področjem in za katere koordinator meni, da so strokovnjaki za to področje.

Področja ocenjevanja gradiva so razdeljena na:

A  Obdobje predfilatelije in žigov na območju Slovenije do leta 1918
B  Obdobje Države SHS (in provizorijev tistega časa)
C  Obdobje Kraljevine Jugoslavije in okupacije Slovenskega primorja
D  Obdobje okupacije med letoma 1941 in 1945
E  Obdobje Jugoslavije med letoma 1945 in 1991 c cono B Slovenskega primorja
F  Celine izdane za območje Slovenije
G  Obdobje Republike Slovenije od leta 1991 naprej

Delo:

Vsak objekt pregledajo najmanj trije eksperti. Njihovo skupno mnenje je zapisano v izdanem certifikatu, obrazec B, ki ostane v arhivu FES-a skupaj s kopijo obrazca C in originalom obrazca A.

Člani ekspertnih skupin, v katerih so najmanj trije člani, imenuje na predlog koordinatorja IO FZS enkrat letno oziroma po potrebi. Koordinatorja imenuje na predlog IO FZS skupščina FZS. Eksperti so pri svojem delu suvereni. Na njihovo delo in pravilnost izdanih certifikatov koordinator in IO FZS ne dajeta pripomb.Eksperti jamčijo za pravilnost izdanega MNENJA s svojimi podpisi. V primeru, da koordinator ugotovi nepravilnost pri delu ekspertov, lahko predlaga njihovo zamenjavo kadarkoli, vendar mora imeti za to utemeljene razloge, ki jih mora predložiti častnemu razsodišču FZS v pisni obliki. Vsi člani FES-a se morajo ravnati po Etičnem kodeksu FZS.

Posamezniki se obračajo na FES s prošnjo oziroma obrazcem, ki ga izda FES (obrazec A; v prilogi)

Koordinator določi eksperte, ki objekt pregledajo in izdajo certifikat (obrazec B). Vrstni red dela določi koordinator, ki skrbi tudi za izdajo računa in vračilo  objekta lastniku. Če se eden od ekspertov ne strinja z oceno drugih dveh, se mnenje ne izda oziroma se ugotovi, da FES ne more izdati certifikata, ker ni enotnega mnenja. Eksperti svoje ugotovitve predložijo (Obrazec B) koordinatorju, ki na podlagi vseh treh mnenj izda končni certifikat FES-a (obrazec C).

Obrazec C je tiskan oštevilčen obrazec, katerega del ostane FES-u, del pa dobi lastnik oziroma vlagatelj. Vsi ostali dokumenti (obrazci A in B) se hranijo v arhivu FES-a oziroma FZS.

Cena:

Ceno izdaje mnenja oziroma certifikata vsako leto določi IO FZS. Cena storitve je za vse objekte enaka. Cena za leto 2004 je 5.000,00 SIT + poštnina za vračanje objekta in pošiljanje certifikata. Račun izstavi koordinator in ga izterja pri vračilu objekta. Koordinator naredi obračun dela ekspertov vsakih šest mesecev.

Pravila in regulacija izdaje ekspertiznega mnenja:

1.  Vsaka znamka, celina ali drugo gradivo mora biti vloženo v zaščitni žep / hawid / oziroma zaščitno folijo, pritrjeno na izpolnjeni obrazec A ali priloženo obrazcu in poslano direktno na Filatelistični ekspertizni servis (Koordinator) pri FZS, naslov: Mihael i. Fock, p. p. 1001, 4001 Kranj oziroma na drug naslov, če bo kasneje tako določeno. Koordinator bo zahtevke poslal nosilcem za posamezna področja in organiziral delo ter po končani ocenitvi vrnil preiskani objekt in certifikat skupaj z obračunom poštnih stroškov in ceno izdanega mnenja.

2.  Parčki, četverčki in več znamk na pošiljkah / pismih, dopisnicah / se štejejo in obravnavajo kot samostojen objekt. Serije znamk se prav tako upoštevajo kot samostojen objekt, vendar mora biti vsaka znamka posebej v zaščitnem žepu ali ovoju.

3.  Vsak objekt se bo pregledal in obračunal individualno.

4.  FES se obvezuje, da bo vsak zahtevek obravnavan v roku 45 dni po prejemu in v tem času izdan tudi atest / certifikat z izvedeniškim mnenjem.

5.  Za vse morebitne pritožbe v zvezi z izdajanjem certifikatov je pristojen koordinator FES.

Urednik te strani obrazca A v prilogi ni objavil.

FES naproša lastnike vseh ugotovljenih ponaredkov, da jih podarijo arhivu za referenčno zbirko ponaredkov.

NAZAJ      DOMOV        NAPREJ